icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre spoločníkov s ručením obmedzeným

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre ostatných obchodných partnerov a ich obchodných zástupcovov a iné kategórie dotknutých osôb

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre uchádzačov o zamestnanie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre webináre

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva?

icons8-law-50 (1)

Chcem uplatniť svoje práva

Informačná povinnosť pre webináre

V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

na aké účely spracúvame osobné údaje

na akom právnom základe

aké sú kategórie príjemcov osobných údajov

aká je doba uchovávania osobných údajov

informácie o cezhraničnom prenose

kategórie dotknutých osôb

informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania je propagácia prevádzkovateľa, jeho činnosti a aktivít. Z webináru, ktorého je dotknutá osoba účastníkom sú zhotovené o účastníkoch, zaujímavých momentoch a aktivitách vidozáznamy, prípadne fotografie. Fotografie alebo videozáznamy môžu byť zverejnené na oficiálnej webovej stránke prevádzkovateľa alebo sociálnych sieťach prevádzkovateľa – tzv. funpage.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavný záujem je propagovať činnosť prevádzkovateľa v záujme zvýšiť povedomie o jeho činnosti i mimo zárobkových aktivitách, ktoré realizuje na vlastné náklady.
Zverejnenie fotografií a videozáznamu nenarušuje vážnosť, dôstojnosť ani bezpečnosť dotknutých osôb, dotknuté osoby majú právo prejaviť nesúhlas/nezáujem so zverejnením fotografií alebo videozáznamu priamo na mieste, alebo prostredníctvom e-mailu.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

poverení zamestnanci
návštevník oficiálnej webovej stránky prevádzkovateľa,
návštevník sociálnych sietí prevádzkovateľa

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

5 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

Zamestnanec
Verejnosť prítomná na organizovanom webinári

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

Fotografia alebo videozáznam, na kt. Sa nachádza podobizeň dotknutej osoby

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:
zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Cezhraničný prenos os. Údajov – Vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov a možnosti využitia technológii môže dôjsť k cezhraničnému spracúvaniu osobných údajov za podmienky zachovania všetkých ustanovení Nariadenia „GDPR“

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: MG ODPADY, s.r.o.
Sídlo: Legionárska 14 911 01 Trenčín
IČO: 52 379 141
Zapísaný v ORSR Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38619/R

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Ing. Peter Cigáň, konateľ
Telefónne číslo: 0903 710 777
Email: pcigan@gmail.com