icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre deti MŠ, žiakov ZŠ a pre ich zákonných zástupcov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre členov rady školy

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre podujatia

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre uchádzačov o zamestnanie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre iné subjekty

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Informačná povinnosť pre deti MŠ, žiakov ZŠ a pre ich zákonných zástupcov

V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

 • na aké účely spracúvame osobné údaje
 • na akom právnom základe
 • aké sú kategórie príjemcov osobných údajov
 • aká je doba uchovávania osobných údajov
 • kategórie dotknutých osôb
 • informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
 • informácie o cezhraničnom prenose osobných údajov

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

1. EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

 Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
 • zriaďovateľ
 • poverení zamestnanci

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú podľa registratúrneho poriadku)

 • Faktúry 10 rokov
 • Interné doklady 10 rokov
 • Pokladňa 10 rokov
 • Vymáhanie pohľadávok 5 rokov
 • Bankové výpisy 10 rokov
 • Účtovné závierky 10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,
 • dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO
 • zamestnanci dodávateľov a odberateľov,
 • zástupcovia dodávateľov a odberateľov

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

2. SPRÁVA REGISTRATÚRY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
 • zriaďovateľ
 • poverení zamestnanci

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • Korešpondencia – nezahrnutá v iných položkách 5 rokov
 • Registratúra 10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

3. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
 • zriaďovateľ
 • poverení zamestnanci

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

 • 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
 • na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

4. EVIDENCIA DETÍ, ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je plnenie evidenčných povinností vyplývajúcich zo zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“)a to: a to získavanie a spracúvanie osobných údajov o deťoch a žiakoch, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských zariadeniach a pracoviskách praktického vyučovania, ako aj zoznam osobných údajov o zákonných zástupcoch týchto detí a žiakov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

§ 158 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“)

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Centrálny register Ministerstva školstva SR
 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
 • poverení zamestnanci
 • Zriaďovateľ

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • Evidencia detí, žiakov a zákonných zástupcov – 5 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzické osoby – deti, žiaci, zákonní zástupcovia

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

5. EVIDENCIA STRAVNÍKOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je evidencia stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni prevádzkovateľa.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“)
Vyhláška č. 330/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
 • poverení zamestnanci
 • Zriaďovateľ

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

 • Evidencia stravníkov – 5 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzické osoby – žiaci základnej školy, zákonní zástupcovia, zamestnanci základnej školy, iné osoby, ktoré sa stravujú v školskej jedálni prevádzkovateľa

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa. 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

6. EVIDENCIA ŽIAKOV V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je evidencia žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

čl. 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, najmä Štátna školská inšpekcia,
 • poverení zamestnanci
 • Zriaďovateľ

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • Podľa registratúrneho poriadku

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Žiaci, ktorí navštevujú školský klub detí a ich zákonní zástupcovia

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

7. EVIDENCIA ŽIAKOV V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je evidencia žiakov, ktorí navštevujú záujmové združenia/krúžky.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákonným zástupcom dieťaťa, založený prijatou prihláškou do záujmového združenia/krúžku do ktorého zákonný zástupca prihlásil svoje dieťa.
Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, najmä Štátna školská inšpekcia,
 • poverení zamestnanci,
 • Zriaďovateľ

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • Podľa registratúrneho poriadku

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Žiaci, ktorí navštevujú záujmové združenia/krúžky a ich zákonní zástupcovia

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa. 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

8. ŽIADOSTI O PRIJATIE DO MATERSKEJ ŠKOLY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie žiadostí o prijatie do Materskej školy..

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

čl. 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Vyhláška č. 541/2021 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o materskej škole.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Centrálny register Ministerstva školstva SR,
 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, najmä Štátna školská inšpekcia,
 • poverení zamestnanci
 • Zriaďovateľ

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • Podľa registratúrneho poriadku

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzické osoby – deti, zákonní zástupcovia

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

9. ROZHODNUTIA O PRIJATÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Spracúvanie osobných údajov v predmetnej agende je za účelom vydania rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí do Materskej školy.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

čl. 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Vyhláška č. 541/2021 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o materskej škole.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Centrálny register Ministerstva školstva SR,
 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, najmä Štátna školská inšpekcia,
 • poverení zamestnanci
 • Zriaďovateľ

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • Podľa registratúrneho poriadku

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzické osoby – deti, zákonní zástupcovia

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa. 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

10. OSOBNÉ SPISY DETÍ

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie kompletnej evidencie o deťoch Materskej školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) a to: získavanie a spracúvanie osobných údajov o deťoch, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom procese v školách, školských zariadeniach, ako aj zoznam osobných údajov o zákonných zástupcoch týchto detí.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

čl. 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Vyhláška č. 541/2021 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o materskej škole.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Centrálny register Ministerstva školstva SR,
 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, najmä Štátna školská inšpekcia,
 • poverení zamestnanci
 • Zriaďovateľ

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

 • Podľa registratúrneho poriadku

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzické osoby – deti, zákonní zástupcovia

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

11. ZÁPIS ŽIAKOV NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie detí, ktoré sa zúčastňujú zápisu na základnú školu. Osobné údaje sú spracúvané ako podkladový materiál pre vypracovanie rozhodnutia o prijatí do základnej školy a následne vypracovanie katalógového listu žiaka.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

čl. 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, najmä Štátna školská inšpekcia,
 • poverení zamestnanci
 • Zriaďovateľ

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

 • Podľa registratúrneho poriadku

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • deti, ktoré sa zapisujú na štúdium na základnú školu,
 • zákonní zástupcovia detí.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

12. ROZHODNUTIE O PRIJATÍ, ODKLADE A NEPRIJATÍ NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vydávanie rozhodnutí o prijatí, odklade a neprijatí na základnú školu.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

čl. 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, najmä Štátna školská inšpekcia
 • poverení zamestnanci
 • Zriaďovateľ

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • Podľa registratúrneho poriadku

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • žiaci, ktorí majú záujem navštevovať základnú školu,
 • zákonní zástupcovia žiakov.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

13. EVIDENCIA ÚČASTNÍKOV ŠKOLSKÝCH VÝLETOV, EXKURZIÍ, LYŽIARSKYCH VÝCVIKOV, TÁBOROV, ŠKOLY V PRÍRODE ATĎ.

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie účastníkov školských výletov, exkurzií, lyžiarskych výcvikov, tábor, školy v prírode atď.
Prevádzkovateľ v prípade potreby sprístupní osobné údaje maloletého dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda a uvedenie školy, ktorú navštevuje za účelom vybavenia poistenia, ubytovania, poskytnutia cestovných zliav pre potreby školských výletov, kurzov, podujatí či iných školských akcií príjemcovi osobných údajov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

čl. 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, najmä Štátna školská inšpekcia,
 • poverení zamestnanci,
 • poskytovateľ ubytovania,
 • poisťovňa…… (presná špecifikácia podľa poistnej zmluvy)
 • Zriaďovateľ

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • Podľa registratúrneho poriadku

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • deti, ktoré sa zúčastňujú na školských akciách,
 • zákonní zástupcovia detí.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

14. AGENDA VÝCHOVNÉHO PORADCU

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o dotknutých osobách v rámci plnenia povinností výchovného poradcu.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

čl. 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, najmä Štátna školská inšpekcia
 • Zriaďovateľ

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • Podľa registratúrneho poriadku

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • žiaci, ktorí navštevujú základnú školu,
 • zákonní zástupcovia žiakov.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

15. EVIDENCIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

čl. 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, najmä Štátna školská inšpekcia
 • poverení zamestnanci
 • Zriaďovateľ

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • Podľa registratúrneho poriadku

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • zákonní zástupcovia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

16. EVIDENCIA VÝSLEDKOV ŽIAKOV, KTORÍ SA ZÚČASTŇUJÚ ŠKOLSKÝCH SÚŤAŽÍ, OLYMPIÁD A INÉ.

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie žiakov a ich výsledkov, ktorí sa zúčastňujú školských súťaží, olympiád atď., ich zverejnenie v priestoroch školy, prípadne na webovom sídle školy. Na Facebookovej stránke školy, školskom časopise, školskej kronike .

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

čl. 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, najmä Štátna školská inšpekcia
 • poverení zamestnanci
 • Zriaďovateľ

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • Podľa registratúrneho poriadku

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • žiak, ktorý sa zúčastňuje školských súťaží, olympiád atď.,
 • zákonní zástupcovia žiakov

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

17. PUBLIKOVANIE UMELECKEJ TVORBY ŽIAKOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je publikovanie umeleckej tvorby žiakov v priestoroch školy, ktorú navštevujú, na jej webovom sídle, prípadne v školskom časopise.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • poverení zamestnanci
 • návštevníci priestorov školy, webového sídla školy
 • čitatelia školského časopisu
 • Zriaďovateľ

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • Podľa registratúrneho poriadku

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • žiak, ktorý je autor danej umeleckej tvorby
 • zákonní zástupcovia žiakov

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: Základná škola s materskou školou Modrý Kameň
Sídlo: Lipové nám. 296/28, 992 01 Modrý Kameň
IČO: 37831780
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej škole:
Meno: RNDr. Angelika Adamová
Telefónne číslo: 0903039874
Email: riaditel@zsmsmk.sk