icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre ubytovaných

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre e-shop

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zákazníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre akcionárov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre nájomcov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre externých spolupracovníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre sociálne siete

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre žiakov a pre zákonných zástupcov neplnoletých žiakov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre podujatia

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre uchádzačov o zamestnanie

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Informačná povinnosť pre e-shop

V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

 • na aké účely spracúvame osobné údaje
 • na akom právnom základe
 • aké sú kategórie príjemcov osobných údajov
 • aké sú lehoty uchovávania osobných údajov
 • kategórie dotknutých osôb
 • informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
 • informácie o cezhraničnom prenose osobných údajov

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

1. EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
 • IT správca
 • poverení zamestnanci

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • Účtovné závierky – 10 rokov
 • Faktúry – 10 rokov
 • Interné doklady – 10 rokov
 • Pokladňa – 10 rokov
 • Vymáhanie pohľadávok – 5 rokov
 • Bankové výpisy – 10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,
 • dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO
 • zamestnanci dodávateľov a odberateľov,
 • zástupcovia dodávateľov a odberateľov

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

2. SPRÁVA REGISTRATÚRY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
 • IT správca
 • poverení zamestnanci

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • korešpondencia – nezahrnutá v iných položkách – 5 rokov
 • registratúra – 10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

3. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
 • IT správca
 • poverení zamestnanci

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

4. EVIDENCIA MAJITEĽOV SKIPASOV BEZ ÚČTU NA E-SHOPE – zákazníci kamenného obchodu

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ vlastní kamenné predajne za účelom poskytnutia služieb predaja jednotlivých skipasov a v súvislosti s nimi i čipových kariet konečnému zákazníkovi.

i) V prípade zakúpenia skipasu na viac dní, prevádzkovateľ za účelom identifikácie držiteľa a majiteľa karty vzhľadom na neprenosnosť skipasov eviduje a graficky zobrazuje na čipovej karte meno, priezvisko dotknutej osoby. Totožnosť užívateľa skipasu môže byť overená náhodnou kontrolou.

ii) V prípade zakúpenia skipasu na viac dní ako 10 alebo v prípade zakúpenia sezónneho skipasu za účelom identifikácie držiteľa a majiteľa karty vzhľadom na neprenosnosť skipasov eviduje a graficky zobrazuje na čipovej karte meno, priezvisko a fotografia dotknutej osoby. Totožnosť užívateľa skipasu môže byť overená náhodnou kontrolou alebo porovnaním fotografie vyhotovenej na turniketoch s fotografiou evidovanou prevádzkovateľom ku konkrétnemu zákazníkovi.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Oprávnený záujem prevádzkovateľa, pričom hlavným záujmom je ochrana finančných záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v identifikácii, evidencii a personalizácii čipovej karty, na ktorú následne zakúpené skipasy budú nahraté a vykonávanie kontrol totožnosti užívateľov konkrétnych skipasov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • poverení zamestnanci

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • počas doby užívania a vlastnenia čipovej karty, po jej vrátení dochádza k likvidácii osobných údajov na dennej báze

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zákazník

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

5. REGISTROVANÍ ZÁKAZNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ prevádzkuje e-shop: https://vratna.goodrequest.com (ďalej aj ako „e-shop“) za účelom poskytnutia služieb predaja jednotlivých skipasov a v súvislosti s nimi i čipových kariet konečnému zákazníkovi.
i) Základným predpokladom pre uzatvorenie zmluvy je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok zaslanie objednávky prostredníctvom elektronického formulára vyplneného v správnej a úplnej forme. Zaslaním objednávky dotknutá osoba potvrdzuje, že sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámila a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Prevádzkovateľ po prijatí elektronického formulára dodá požadovanú službu objednávateľovi. Inak povedané – účelom spracúvania osobných údajov zákazníkov e-shopu je dodanie čipovej karty a skipasu umožňujúce užívanie prepravy na konkrétnych lyžiarskych strediskách a uskutočnenie úkonov s tým spojených (napr. Zabezpečenie dodania/doručenia tovaru, vystavenie účtovného dokladu a pod.)

ii) Nevyhnutnou náležitosťou kúpy Skipasu je registrácia na e-shope (tzv. vytvorenie konta) pre účel administratívneho priradenia majiteľa čipovej karty.

iii) V prípade zakúpenia skipasu na viac dní, prevádzkovateľ za účelom identifikácie držiteľa a majiteľa karty vzhľadom na neprenosnosť skipasov eviduje a graficky zobrazuje na čipovej karte meno, priezvisko dotknutej osoby. Totožnosť užívateľa skipasu môže byť overená náhodnou kontrolou.

iv) V prípade zakúpenia skipasu na viac dní ako 10 alebo v prípade zakúpenia sezónneho skipasu za účelom identifikácie držiteľa a majiteľa karty vzhľadom na neprenosnosť skipasov eviduje a graficky zobrazuje na čipovej karte meno, priezvisko a fotografia dotknutej osoby. Totožnosť užívateľa skipasu môže byť overená náhodnou kontrolou alebo porovnaním fotografie vyhotovenej na turniketoch s fotografiou evidovanou prevádzkovateľom ku konkrétnemu zákazníkovi.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

i) Spracovanie osobných údajov zákazníka e-shopu je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu (zmluva uzatvorená na diaľku odoslaním objednávky a súhlasom so všeobecnými obchodnými podmienkami), ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník.
ii) iii) iv) Oprávnený záujem prevádzkovateľa, pričom hlavným záujmom je ochrana finančných záujmov prevádzkovateľa spočívajúcich v identifikácii, evidencii a personalizácii čipovej karty, na ktorú následne zakúpené skipasy budú nahraté a vykonávanie kontrol totožnosti užívateľov konkrétnych skipasov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • poskytovateľ doručovateľskej služby
 • poverení zamestnanci
 • marketingová agentúra
 • správca e-shopu

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

i)Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje zákazníka po dobu, po ktorú je povinný uchovávať účtovné doklady
ii)Osobné údaje dotknutej osoby sú uchovávané počas existencie registrácie zákazníka, pričom po uplynutí 5 rokov od posledného nákupu zákazníka sú údaje z konta likvidované.
iii) počas doby užívania a vlastnenia čipovej karty
iv) počas doby užívania a vlastnenia čipovej karty

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zákazník, registrovaný zákazník

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: OMNITRADE, a.s.
Sídlo: Černyševského 48, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01
IČO: 35724633
Zapísaný v ORSR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5162/B
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Alica Šumichrastová
Telefónne číslo: 0911 987 060
Email: infocentrum@vratna.sk