icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre iné

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre kamery

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre podujatia

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Informačná povinnosť pre zamestnancov

V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

 • na aké účely spracúvame osobné údaje
 • na akom právnom základe
 • aké sú kategórie príjemcov osobných údajov
 • aké sú lehoty uchovávania osobných údajov
 • kategórie dotknutých osôb
 • kategórie osobných údajov
 • informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
 • informácie o cezhraničnom prenose osobných údajov

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

1. PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

1/1 Výberové konania

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Výberové konania

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Predzmluvný vzťah
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • uchádzači o zamestnanie,

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje uvedené v žiadosti, osobné údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a predložených dokladoch, ktoré sa vyžadujú na obsadzované pracovné miesto
 • Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia, ak sú súčasťou životopisu
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

1/2 Osobné spisy zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Osobné spisy zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zmluvný vzťah
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príslušníci

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával a osobné údaje vyplývajúce z osobitných zákonov, identifikačné a kontaktné údaje, najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, osobné číslo, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon pracovnej činnosti, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, životopis / údaje uvedené v životopise, odborná spôsobilosť nevyhnutná podľa osobitného zákona na výkon pracovnej činnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách a fotokópie úradných dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu alebo plnenia povinností podľa osobitných zákonov v pracovnoprávnej oblasti, údaje týkajúce sa preškolenia a získania odbornej kvalifikácie
 • Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu v odborovej organizácii a údajom týkajúcim sa zdravia
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

1/3 Osobné spisy ostatných zamestnancov

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Osobné spisy ostatných zamestnancov

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zmluvný vzťah
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci, bývalí zamestnanci, rodinní príslušníci

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával a osobné údaje vyplývajúce z osobitných zákonov, identifikačné a kontaktné údaje, najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, osobné číslo, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon pracovnej činnosti, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, životopis / údaje uvedené v životopise, odborná spôsobilosť nevyhnutná podľa osobitného zákona na výkon pracovnej činnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách a fotokópie úradných dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu alebo plnenia povinností podľa osobitných zákonov v pracovnoprávnej oblasti, údaje týkajúce sa preškolenia a získania odbornej kvalifikácie
 • Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu v odborovej organizácii a údajom týkajúcim sa zdravia
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

1/4 Osobné spisy osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovný pomer

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Osobné spisy osôb vykonávajúcich prácu mimo pracovný pomer

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zmluvný vzťah
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Osoby vykonávajúce prácu mimo pracovný pomer,
 • Osoby, ktoré vykonávali prácu mimo pracovný pomer

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Identifikačné údaje a kontaktné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa, pohlavie, údaje týkajúce sa odpracovaného času a odmeny, číslo účtu, podpis, údaje uvedené na potvrdenia, osvedčeniach alebo iných dokladoch nevyhnutných k výkonu práce
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

1/5 Evidencia dochádzky, dovolenky

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Evidencia dochádzky, dovolenky

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci,
 • osoby vykonávajúce a činnosť na základe dohody/zmluvy,
 • bývalí zamestnanci,
 • osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy,
 • rodinní príslušníci.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, údaje o odpracovanom čase, čerpanie dovolenky, práceneschopnosť, prekážky v práci
 • Osobitné kategórie osobných údajov môžu predmetom spracúvania vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia v súvislosti s práceneschopnosťou zamestnanca
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

1/6 Plnenie povinností voči sociálnej poisťovni

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Plnenie povinností voči sociálnej poisťovni

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov,
Zákon č 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci,
 • manželia alebo manželky zamestnancov,
 • vyživované deti zamestnancov,
 • rodičia vyživovaných detí zamestnancov,
 • blízke osoby,
 • osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy,
 • bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa odvodov, údaje o pracovnej neschopnosti a o odpracovanom čase, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o priznaní dôchodku, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenke, údaje o zamestnávateľovi
 • Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

1/7 Plnenie povinností voči zdravotnej poisťovni

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Plnenie povinností voči zdravotnej poisťovni

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov,
Zákon č 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Sociálna poisťovňa, ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci,
 • manželia alebo manželky zamestnancov,
 • vyživované deti zamestnancov,
 • rodičia vyživovaných detí zamestnancov,
 • blízke osoby,
 • osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy,
 • bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa odvodov, údaje o pracovnej neschopnosti a o odpracovanom čase, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o priznaní dôchodku, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenke, údaje o zamestnávateľovi
 • Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

1/8 Plnenie daňových povinností

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Plnenie daňových povinností

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Daňový úrad,
Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci,
 • Osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy,
 • Bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy,
 • Rodinní príslušníci

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa odvodov, údaje o pracovnej neschopnosti a o odpracovanom čase, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o priznaní dôchodku, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenke, údaje o zamestnávateľovi
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

1/9 Plnenie povinností zamestnávateľa voči kontrolným orgánom

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Plnenie povinností zamestnávateľa voči kontrolným orgánom

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci,
 • manželia alebo manželky zamestnancov,
 • vyživované deti zamestnancov,
 • rodičia vyživovaných detí zamestnancov,
 • blízke osoby,
 • osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy,
 • bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje nevyhnutné na účely kontrolných činností zo strany príslušného orgánu, najmä identifikačné údaje, titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, údaje uvedené v osobných spisoch, mzdové náležitosti a iné osobné údaje, ktoré sú predmetom kontroly, poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly
 • Osobitné kategórie osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom kontroly alebo zistené v priebehu kontroly
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom kontroly alebo zistené v priebehu kontroly

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

1/10 Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, PO

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku BOZP, PO

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Zákon č. 42/1994 Z. z.o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

Sprostredkovateľ – technik BOZP, PO

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Záznamy o školení zamestnancov, BOZP dokumentácia – 10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci,
 • osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy,
 • bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, pohlavie, adresa (trvalé bydlisko, prechodné bydlisko), dátum narodenia, rodné číslo a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia (pracovné úrazy)
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

1/11 Mzdová agenda

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Mzdová agenda

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov,
Zákon č 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci,
 • osoby vykonávajúce činnosť na základe dohody/zmluvy,
 • rodičia vyživovaných detí zamestnancov,
 • bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, rodinný stav, číslo účtu, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase a pracovnej neschopnosti, poberanie prídavkov na deti, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenke, výplatné pásky, mzdové listy, podklady k mzdám, rekapitulácie miezd, údaje o členstve v odborovej organizácii, podpis
 • Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k členstvu v odborovej organizácii a údajom týkajúci sa zdravia
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

1/12 Majetkové priznania

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Majetkové priznania

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Daňový úrad,
Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci vo výkone práve vo verejnom záujme,
 • Bývalí zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje týkajúce sa platových a finančných náležitostí, údaje v súvislosti s ročným zúčtovaním daní, údaje týkajúce sa dôchodkov, údaje o zamestnávateľovi
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

1/13 Dohody o hmotnej zodpovednosti

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Dohody o hmotnej zodpovednosti

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zmluvný vzťah
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Daňový úrad,
Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci,
 • osoby vykonávajúce a činnosť na základe dohody/zmluvy,
 • bývalí zamestnanci a osoby, ktoré vykonávali činnosť na základe dohody/zmluvy.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, údaje týkajúce sa hmotnej zodpovednosti v súvislosti s výkonom práce zamestnanca, podpis
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

1/14 Doplnkové dôchodkové sporenie

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Doplnkové dôchodkové sporenie

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Doplnkové dôchodkové sporiteľne, ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci,
 • bývalí zamestnanci

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, údaje týkajúce sa hmotnej zodpovednosti v súvislosti s výkonom práce zamestnanca, podpis
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

1/15 Pracovné cesty

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Pracovné cesty

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci,
 • bývalí zamestnanci,
 • spolucestujúce osoby.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Identifikačné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje (tel. č., e-mail), osobné číslo, funkcia, pracovisko / útvar, údaje o dopravnom prostriedku, údaje týkajúce sa pracovnej cesty, ďalšie osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

2. EVIDENCIA ZAMESTNANCOV – VIZITKY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania je vedenie evidencie zamestnancov v záujme poskytnutia ich osobných údajov v rozsahu tzv. „vizitky“ obchodným partnerom, klientom a i.; vyhotovenie vizitiek v papierovej podobe, elektronickej podobe, uvedenie kontaktných údajov v záhlaví dokumentov alebo v päte e-mailov; zverejnenie týchto údajov na oficiálnej webovej stránke prevádzkovateľa ako zamestnávateľa a ďalšie úkony, na ktoré zamestnávateľa oprávňuje § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavný záujem je uplatniť oprávnenie vyplývajúce z § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. „Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby je oprávnený poskytovať t.j. spracúvať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby (zamestnanca).“
Uvedenie osobných údajov zamestnanca nenarušuje jeho vážnosť, dôstojnosť ani bezpečnosť.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • poverení zamestnanci,
 • obchodní partneri, klienti, zákazníci,
 • potencionálni partneri,
 • návštevník oficiálnej webovej stránky prevádzkovateľa,
 • osoba, ktorej bola odovzdaná vizitka zamestnanca (dotknutej osoby) za účelom kontaktovania,
 • príjemca e-mailovej korešpondencie,
 • audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

 • 30 dní odo dňa skončenia pracovného pomeru zamestnanca zamestnávateľ odstráni zverejnené údaje

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • zamestnanec

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov a možnosti využitia technológii môže dôjsť k cezhraničnému spracúvaniu osobných údajov za podmienky zachovania všetkých ustanovení Nariadenia „GDPR“

3. MONITOROVANIE ZAMESTNANCOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Monitorovanie zamestnancov z dôvodu sledovania a dodržiavania pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce prostredníctvom: GPS

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Hlavným oprávneným záujmom je uplatnenie § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov pri kumulatívnom naplnení obligatórnej podmienky oboznámenia zamestnancov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
 • audítor,
 • poverení zamestnanci.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

 • softvér – 10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • zamestnanci prevádzkovateľa

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Meno, priezvisko, titul,
 • sledovanie pohybu a polohy prostredníctvom GPS.

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

4. EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Ekonomická agenda a spracovanie účtovných dokladov

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Osobitné zákony,
najmä zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • daňový úrad,
 • banka,
 • ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy,
 • audítor.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

 • Správy audítora, Výročné správy, Finančné plány – 10 rokov
 • Faktúry – 10 rokov
 • Interné doklady – 10 rokov
 • Pokladňa – 10 rokov
 • Vymáhanie pohľadávok – 5 rokov
 • Bankové výpisy – 10 rokov
 • Štatistika ročná – 10 rokov
 • Štatistika – mesačná a kvartálna – 5 rokov
 • Účtovné závierky – 10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci,
 • zamestnanci dodávateľov tovarov a služieb,
 • fyzické osoby, ktorým vznikne povinnosť úhrady.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje súvisiace so správou účtovných dokladov, najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo účtu
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

5. SPRÁVA REGISTRATÚRY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Správa došlej a odoslanej pošty (správa registratúry)

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Ministerstvo vnútra SR, ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

 • Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie (fyzické osoby)

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje súvisiace so správou registratúry, vrátane doručovania do elektronickej schránky, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet korešpondencie / registratúrneho záznamu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

6. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vybavovanie žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Nariadenie č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Úrad na ochranu osobných údajov SR,
 • Iný prevádzkovateľ pri oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením osobných údajov,
 • ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy,
 • audítor.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

 • Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré si uplatnia svoje práva ako dotknuté osoby

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté osoby uplatnili svoje práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby
 • Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sa týkajú výkonu práv dotknutých osôb
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sa týkajú výkonu práv dotknutých osôb

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Uskutočňuje sa.

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Obec Lakšárska Nová Ves
Sídlo: Lakšárska Nová Ves 90, 908 76 Lakšárska Nová Ves
IČO: 00309681
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Ing. Oľga Procházková
Telefónne číslo: 0903 170 004
Email: obec@laksarskanovaves.sk