icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre iné

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre kamery

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre podujatia

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Informačná povinnosť pre iné

V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

 • na aké účely spracúvame osobné údaje
 • na akom právnom základe
 • aké sú kategórie príjemcov osobných údajov
 • aké sú lehoty uchovávania osobných údajov
 • kategórie dotknutých osôb
 • kategórie osobných údajov
 • informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
 • informácie o cezhraničnom prenose osobných údajov

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

1. PRÁVNE VZŤAHY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je zabezpečenie vedenia právnej agendy (napr. prvostupňové konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov, zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.).

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,
Zákon č. 71/1967 Správny poriadok,
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,
zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • súdne orgány,
 • exekútorské úrady,
 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
 • audítor,
 • poverení zamestnanci.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

 • súdne spory, Pracovnoprávne spory, Právne posudky a právna korešpondencia – 10 rokov,
 • evidencia významných zmlúv – Zmluvy s mestami, zmluvy k nehnuteľnostiam – 10 rokov,
 • videncia ostatných zmlúv (Centrálne výbery, Dodávateľské, Odberateľské, Poradenské zmluvy , Poistné zmluvy, Leasingové zmluvy, Investície, Úverové zmluvy, Nájmy a pod.).

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • zamestnanci prevádzkovateľa IS,
 • dlžníci,
 • protistrany v sporoch,
 • iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • meno, priezvisko, titul,
 •  štátna príslušnosť,
 • adresa, bydlisko,
 • dátum narodenia,
 • číslo občianskeho preukazu,
 • u cudzincov povolenie na pobyt a číslo pasu,
 • číslo bankového účtu fyzickej osoby,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa.

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 •  zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

2. ZMLUVNÉ VZŤAHY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych záležitostí, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv.
Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy – podľa príslušných právnych predpisov
 • Banky –  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov
 • Poisťovne – Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Slovenská pošta a Kuriérske spoločnosti – Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
 • Dodávatelia zmluvný základ
 • Súdy, orgány činné v trestnom konaní – Zákony č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,
  č. 161/2015 Z.z. civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov,
  č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a
  zákon č.301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov
 • Audítor účtovnej závierky – Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

 • – Evidencia významných zmlúv – Zmluvy s mestami, zmluvy k nehnuteľnostiam – 10 rokov
 • Evidencia ostatných zmlúv (Centrálne výbery, Dodávateľské, Odberateľské, Poradenské zmluvy , Poistné zmluvy, Leasingové zmluvy, Investície, Úverové zmluvy, Nájmy a pod.) – 10 rokov
 • Poistné udalosti – 10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • zmluvná strana – fyzická osoba

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Titul
 • Meno
 • Priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Rodné číslo
 • Telefónne číslo
 • Mailová adresa
 • Číslo občianskeho preukazu
 • EVČ
 • Cena
 • Číslo účtu

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

3. SPRÁVA REGISTRATÚRY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Správa došlej a odoslanej pošty (správa registratúry).

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Ministerstvo vnútra SR, ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie (fyzické osoby)

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje súvisiace so správou registratúry, vrátane doručovania do elektronickej schránky, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet korešpondencie / registratúrneho záznamu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu.
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania.
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania.

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

4. EVIDENCIA SZČO

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom,
Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi predpismi.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
 • audítor,
 • poverení zamestnanci.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

Odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • meno, priezvisko, titul,
 • adresa, bydlisko,
 • dátum narodenia,
 • banka – číslo účtu,
 • kontaktné údaje.

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

5. EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontaktov v rámci bezporuchového plynutia obchodných vzťahov, ako aj uplatnenie § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • audítor,
 • poverení zamestnanci.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

Fyzická osoba – zástupca / zamestnanec dodávateľa, odberateľa

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • meno, priezvisko, titul,
 • pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie,
 • osobné číslo zamestnanca,
 • zamestnanecké číslo zamestnanca,
 • odborný útvar,
 • miesto výkonu práce,
 • telefónne číslo,
 • faxové číslo,
 • adresa elektronickej pošty na pracovisko,
 • identifikačné údaje zamestnávateľa.

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

6. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vybavovanie žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Nariadenie č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Úrad na ochranu osobných údajov SR,
 • Iný prevádzkovateľ pri oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením osobných údajov,
  ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré si uplatnia svoje práva ako dotknuté osoby.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté osoby uplatnili svoje práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby.
 • Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sa týkajú výkonu práv dotknutých osôb.
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sa týkajú výkonu práv dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

7. POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSVA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Evidencia a výkon mandátov poslancov obecného zastupiteľstva.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov a iné osobitné zákony nevyhnutné za účelom výkonu mandátu poslanca mestského zastupiteľstva

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Daňový úrad
 • Sociálna poisťovňa
 • Zdravotné poisťovne
 • Doplnkové dôchodkové sporiteľne
 • Dôchodkové správcovské spoločnosti
 • Exekútor, ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré boli zvolené za obecného poslanca.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje nevyhnutné za účelom výkonu funkcie obecného poslanca, najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, názov banky, číslo bankového účtu, zdravotná poisťovňa, adresa bydliska, tel. č., e-mail, názov, adresa, tel. č. a e-mail zamestnávateľa, fotografia a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k politickej príslušnosti
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

8. EVIDENCIA ČLENOV KOMISIÍ (NEPOSLANCI)

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Evidencia osôb (neposlancov) menovaných za členov komisií a výkon funkcie člena komisie (neposlanca).

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Daňový úrad
 • Sociálna poisťovňa
 • Zdravotné poisťovne
 • Doplnkové dôchodkové sporiteľne
 • Dôchodkové správcovské spoločnosti
 • Exekútor
 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré boli zvolené menované za člena komisie.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje nevyhnutné za účelom výkonu funkcie člena komisie (neposlanca), najmä titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, názov banky, číslo bankového účtu, zdravotná poisťovňa, adresa bydliska, tel. č., e-mail, názov, adresa, tel. č. a e-mail zamestnávateľa, fotografia a iné osobné údaje nevyhnutné za účelom plnenia povinností podľa osobitných zákonov.
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania.
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania.

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

9. ORGANIZÁCIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Organizácia a činnosť obecného zastupiteľstva

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Poslanci mestského zastupiteľstva, fyzické osoby prihlásené do diskusie, fyzické osoby, ktorých činnosť mestského zastupiteľstva sa týka.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis, tel. č., e-mail a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania.
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania.

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

10. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Verejné obstarávanie na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Úrad pre verejné obstarávanie,
  ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Sprostredkovateľ – spoločnosť zabezpečujúca verejné obstarávanie
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú najmä štatutárnym orgánom záujemcu, uchádzača, subdodávateľa a iné fyzické osoby podľa zákona o verejnom obstarávaní

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje nevyhnutné na účely verejného obstarávania, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, ekonomická identita, ďalšie osobné údaje a doklady / potvrdenia, ktoré je potrebné doložiť pri verejnom obstarávaní
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom o bezúhonnosti

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

11. OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie osobných údajov o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré na základe výzvy prevádzkovateľa (vyhlasovateľa) na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy podali návrh na uzavretie zmluvy.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • poverení zamestnanci,
 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
 • audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Do oznámenia prijatia najvhodnejšieho návrhu prevádzkovateľom – vyhlasovateľom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Navrhovateľ

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Titul, meno a priezvisko,
 • Adresa a trvalého pobytu.
 • Telefónne číslo,
 • Emailová adresa

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

12. ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci agendy zverejňovania zmlúv je plnenie povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, najmä Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 • samosprávne kraje,
 • príslušné stavovské organizácie alebo príslušné profesijné organizácie
 • verejnosť
 • audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Konajúce osoby a zamestnanci zmluvnej strany povinne zverejňovaných zmlúv (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“).

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • meno, priezvisko, funkcia, kontaktné údaje konajúcej osoby a/alebo zamestnanca dotknutej zmluvnej strany

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

13. ŽIADOSTI O SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Súhlas dotknutej osoby v prípadoch, pre ktoré to zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zákon vyžaduje.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Okresný úrad,
 • Žiadateľ podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
  ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Žiadateľ (fyzická osoba) a dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje súvisiace so sprístupňovaním informácií, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona a/alebo súhlasu
 • Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom žiadosti o sprístupnenie
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom žiadosti o sprístupnenie

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

14. KONANIE O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH PODĽA ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vybavovanie opravných prostriedkov vo veciach sprístupňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Okresný úrad,
 • Žiadateľ podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
  ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Žiadateľ (fyzická osoba) a dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje súvisiace s vybavovaním opravných prostriedkov vo veciach sprístupňovania informácií, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje o dotknutej osobe sprístupnené povinnou osobou na základe zákona a/alebo súhlasu.
 • Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom žiadosti o sprístupnenie.
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom žiadosti o sprístupnenie.

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

15. SŤAŽNOSTI

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Sťažovateľ a iné fyzické osoby, ktorých sa sťažnosť týka, ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Sťažovateľ, zástupca sťažovateľa (fyzické osoby) iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje súvisiace s vybavovaním a prešetrovaním sťažností, najmä meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa na doručovanie v elektronickej forme, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti a ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
 • Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom sťažnosti alebo zistené v priebehu vybavovania sťažnosti.
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom sťažnosti alebo zistené v priebehu vybavovania sťažnosti.

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

16. PETÍCIE

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vybavovanie petícií.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
iné osobitné zákony, ktoré môžu ustanoviť náležitosti petície (najmä zákon č. zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Ministerstvo vnútra SR, ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú petície,
 • členovia petičného výboru,
 • zástupca.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis, dátum narodenia a iné údaje, ak to vyžaduje osobitný zákon.
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania.
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania.

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

17. KONTROLA A AUDIT

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vykonávanie kontroly a auditu v pôsobnosti Obce.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné osobitné zákony v súvislosti s výkonom kontroly a auditu.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Ministerstvo financií SR,
 • Najvyšší kontrolný úrad,
 • Spoločnosť vykonávajúca audit,
 • Audítor
 • ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktorých sa kontrola a audit týka.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, podpis a iné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely kontroly a auditu, poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly a auditu
 • Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom kontrolnej činnosti alebo zistené v priebehu kontrolnej činnosti
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom kontrolnej činnosti alebo zistené v priebehu kontrolnej činnosti

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

18. KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVAROM HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vykonávanie kontrolnej činnosti v pôsobnosti hlavného kontrolóra.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Najvyšší kontrolný úrad
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa reg. poriadku.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktorých sa kontrolná činnosť týka.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, podpis a iné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely kontroly a auditu, poskytnuté alebo zistené v priebehu kontroly a auditu
 • Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom kontrolnej činnosti alebo zistené v priebehu kontrolnej činnosti
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom kontrolnej činnosti alebo zistené v priebehu kontrolnej činnosti

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

19. ZMLUVNÉ VZŤAHY Z NÁJMU POZEMKOV A STAVIEB

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Nájom pozemkov a stavieb.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Predzmluvné a zmluvné vzťahy,
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou nájomného vzťahu.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, stav, tel. č.,
  e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

20. ZMLUVNÉ VZŤAHY Z NÁJMU OSTATNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Nájom nebytových priestorov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Predzmluvné a zmluvné vzťahy
Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou nájomného vzťahu nebytových priestorov.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

21. KOLÍZNY OPATROVNÍK V RÁMCI OBMEDZENIA SPÔSOBILOSTI NA PRÁVNE ÚKONY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vykonávanie funkcie kolízneho opatrovníka v rámci obmedzenia spôsobilosti na právne úkony

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Škola, školské zariadenie
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
 • Poisťovne
 • Iné orgány štátnej správy a oprávnené subjekty podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktorých sa výkon kolízneho opatrovníka týka.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, najmä údaje týkajúce sa zdravia, ak sa týkajú výkonu funkcie kolízneho opatrovníka
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

22. KOLÍZNY OPATROVNÍK VO VECIACH MALOLETÝCH

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vykonávanie funkcie kolízneho opatrovníka podľa zákona o rodine.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Škola, školské zariadenie
 • Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
 • Poisťovne
 • Iné orgány štátnej správy a oprávnené subjekty podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktorých sa výkon kolízneho opatrovníka týka a ktoré sú výkonom funkcie opatrovníka dotknuté.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, najmä údaje týkajúce sa zdravia, ak sa týkajú výkonu funkcie kolízneho opatrovníka
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

23. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Plnenie povinností na úseku dane z nehnuteľností

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Finančné riaditeľstvo SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Daňový úrad
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Orgán činný v trestnom konaní
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú daňovníkmi dane,
 • zástupcovia daňových subjektov
 • a iné fyzické osoby, ak je to nevyhnutné podľa osobitných zákonov.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

24. DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Plnenie povinností na úseku dane za užívanie verejného priestranstva

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Finančné riaditeľstvo SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Daňový úrad
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú daňovníkmi dane,
 • zástupcovia daňových subjektov

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

25. MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Finančné riaditeľstvo SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Daňový úrad
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú daňovníkmi dane,
 • zástupcovia daňových subjektov

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

26. AGENDA DAŇOVÉ EXEKÚCIE

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vymáhanie daňových nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní alebo vymáhanie daňových nedoplatkov podľa osobitného predpisu.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Sociálna poisťovňa
 • Zamestnávatelia daňových dlžníkov
 • Peňažný ústav
 • Kataster nehnuteľností
 • Exekútor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú daňovníkmi miestnych daní a poplatníkmi pre účely poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – daňoví dlžníci, daňové subjekty, zástupcovia daňových subjektov,
 • iná osoba ako daňový subjekt, ktorá má práva a povinnosti pri správe daní alebo ktorej práva a povinnosti sú správou daní dotknuté.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, titul, dátum narodenia, miesto podnikania, číslo účtu v konkrétnom peňažnom ústave, názov a adresa zamestnávateľa, údaje o nehnuteľnostiach vo vlastníctve daňového dlžníka, tel. č., emailová adresa, iné osobné údaje podľa osobitných predpisov na dosiahnutie účelu
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

27. VYJADRENIA OBCE K ŽIADOSTIAM NA PREVÁDZKU HAZARDNÝCH HIER

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vyjadrenia obce k žiadostiam podľa zákona o hazardných hrách

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Úrad pre reguláciu hazardných hier
 • Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Daňový úrad
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú spoločníkmi, akcionármi, upisovateľmi, členovia predstavenstva, dozornej rady, konatelia, prokuristi
 • osoby zodpovedné za vnútornú kontrolu,
 • odborne spôsobilé fyzické osoby vykonávajúce funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry,
 • riaditelia,
 • správcovia nadácie alebo záujmového združenia,
 • iné fyzické osoby oprávnené konať podľa osobitného zákona

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, titul, dátum narodenia, miesto podnikania, číslo účtu v konkrétnom peňažnom ústave, názov a adresa zamestnávateľa, údaje o nehnuteľnostiach vo vlastníctve daňového dlžníka, tel. č., emailová adresa, iné osobné údaje podľa osobitných predpisov na dosiahnutie účelu
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

28. CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Plnenie povinností v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Sprostredkovateľ – poskytovateľ služieb CO
 • Audítor
 • Okresný úrad,
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na civilnej ochrane obyvateľstva a plnia uložené povinnosti.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, titul, dátum narodenia, miesto podnikania, číslo účtu v konkrétnom peňažnom ústave, názov a adresa zamestnávateľa, údaje o nehnuteľnostiach vo vlastníctve daňového dlžníka, tel. č., emailová adresa, iné osobné údaje podľa osobitných predpisov na dosiahnutie účelu
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

29. EVIDENCIA OSÔB, KTORÉ SA V ČASE KRÍZOVEJ SITUÁCIE NACHÁDZAJÚ NA ÚZEMÍ OBCE

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Evidencia osôb, ktoré sa v čase krízovej situácie nachádzajú na území obce.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Audítor,
 • Okresný úrad,
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktorým môže byť uložená pracovná povinnosť.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, pobyt, iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

30. EVIDENCIA OSÔB ZA ÚČELOM ULOŽENIA POVINNOSTI POSKYTNÚŤ UBYTOVANIE V ČASE VOJNY ALEBO VOJNOVÉHO STAVU

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Evidencia osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Okresný úrad,
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktorým môže byť uložená povinnosť.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, pobyt, iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

31. EVIDENCIA OSÔB ZA ÚČELOM ULOŽENIA PRACOVNEJ POVINNOSTI V ČASE VOJNY ALEBO VOJNOVÉHO STAVU

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Evidencia osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Okresný úrad,
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktorým môže byť uložená pracovná povinnosť.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, pobyt, iné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

32. HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Spracovanie agendy hospodárskej mobilizácie

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Ministerstvo školstva SR
 • Vyšší územný celok
 • Okresný úrad,
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zamestnanci, iné fyzické osoby na účely krízového plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny alebo o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov alebo evidencie zamestnancov pre okresný úrad v sídle kraja na účely ich oslobodenia od mimoriadnej službyurčené na zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky alebo obrany Slovenskej republiky.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu podľa osobitného zákona, najmä meno, priezvisko a akademický titul, miesto a dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, pohlavie, štátna príslušnosť, rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, profesijné zamestnanie fyzickej osoby, telefónne číslo pevnej linky, telefónne číslo mobilného zariadenia, faxové číslo alebo e-mailová adresa na fyzickú osobu alebo zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie, na ktorom je zastihnuteľný cez pracovný čas aj mimo neho, údaje na fyzickú osobu súvisiace s jej zamestnaním, ako je pracovné zaradenie, osobné číslo pridelené v rámci zamestnávateľa, vodičský preukaz, osvedčenie Národného bezpečnostného úradu, vojenské zaradenie za účelom dosiahnutia účelu spracúvania.
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

33. NÁHRADY V OBLASTI HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Poskytovanie náhrad v oblasti hospodárskej mobilizácie za pracovnú povinnosť.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Predzmluvný a zmluvný vzťah
Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Ministerstvo hospodárstva SR v rámci povinnosti poskytovať súčinnosť pri výkone opatrení pracovnej povinnosti
 • Okresný úrad v rámci povinnosti poskytovať súčinnosť pri výkone opatrení pracovnej povinnosti
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, tel. č., e-mail, podpis, a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

34. EVIDENCIA KANDIDÁTOV A KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Evidencia kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Okresný úrad v rámci povinnosti poskytovať súčinnosť pri výkone opatrení pracovnej povinnosti
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré kandidujú na poslancov mestského zastupiteľstva a primátora, osoba oprávnená konať v mene politickej strany.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, podpis, adresa trvalého pobytu kandidáta, titul, meno a priezvisko, funkcia osoby oprávnenej konať v mene politickej strany
 • Osobitné kategórie osobných údajov, pokiaľ ide o funkciu osoby oprávnenej konať v mene politickej strany
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

35. MIESTNA VOLEBNÁ KOMISIA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Evidencia členov miestnej volebnej komisie.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Okresný úrad v rámci povinnosti poskytovať súčinnosť pri výkone opatrení pracovnej povinnosti
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú členmi mestskej volebnej komisie, náhradníci, osoby oprávnené konať za politické strany.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, podpis
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

36. EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Prihlasovanie a odhlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci a vedenie evidencie občanov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Ministerstvo vnútra SR
 • Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo
 • Národný bezpečnostný úrad
 • Policajný zbor
 • Okresný úrad v rámci povinnosti poskytovať súčinnosť pri výkone opatrení pracovnej povinnosti
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, s trvalým alebo prechodným pobytom v obci.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko a rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí, rodné číslo, adresu nového trvalého pobytu (v rozsahu: adresu predchádzajúceho trvalého pobytu v rozsahu okres pobytu, obec pobytu, časť obce, ulicu, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu a číslo bytu, ak sa dom člení na byty, druh pobytu),adresu predchádzajúceho trvalého pobytu (v rozsahu: adresu predchádzajúceho trvalého pobytu v rozsahu okres pobytu, obec pobytu, časť obce, ulicu, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu a číslo bytu, ak sa dom člení na byty, druh pobytu), ak nejde o občana podľa § 5,dátum a podpis.
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

37. OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vykonávanie osvedčovania listín a podpisov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Okresný úrad v rámci povinnosti poskytovať súčinnosť pri výkone opatrení pracovnej povinnosti
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré osvedčujú listiny a podpisy

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, ktorej podpis bol osvedčený, údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu v čase osvedčovania)
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

38. MATRIKA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občan Slovenskej republiky, ktorý sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Okresný úrad v rámci povinnosti poskytovať súčinnosť pri výkone opatrení pracovnej povinnosti
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktorých evidenciu o osobnom stave (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie) vedie obec a svedkovia

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Do knihy narodení sa zapisuje:
  – deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, a ak ide o viacpočetný pôrod, aj časové poradie narodenia,
  – meno, priezvisko, pohlavie a rodné číslo dieťaťa,
  – meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu rodičov dieťaťa,
  – dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa, ak majú rôzne priezviská alebo nežijú v manželstve, prípadne rozhodnutie súdu o určení priezviska,
  – deň, mesiac a rok zápisu.
 • Do knihy manželstiev sa zapisuje:
  – deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva,
  – meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo,
  – meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov,
  – dohoda manželov o priezvisku a dohoda o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezvisko sa uvedie v mužskom aj ženskom tvare,
  – štátne občianstvo manželov,
  – mená, priezviská a rodné čísla svedkov,
  – deň, mesiac a rok zápisu.
 • Do knihy úmrtí sa zapisuje
  – deň, mesiac, rok a miesto úmrtia,
  – meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého,
  – deň, mesiac a rok zápisu.
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

39. EVIDENCIA SAMOSTATNE HOSPODÁRIACICH ROĽNÍKOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Finančné riaditeľstvo SR
 • Poisťovňa
 • Organ vykonávajúci sociálne zabezpečenie
 • Orgán štátnej štatistiky
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Samostatne hospodáriaci roľníci.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Meno a priezvisko samostatne hospodáriaceho roľníka, miesto jeho trvalého bydliska, rodné číslo, prípadne údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžadujú, a deň zápisu do evidencie
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

40. EVIDENCIA HROBOVÝCH MIEST

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencii a prenájme hrobových miest.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Zosnulí,
 • Platitelia prenájmu hrobového miesta

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum úmrtia zomrelého, meno a priezvisko, trvalý pobyt nájomcu hrobového miesta
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

41. ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vedenie agendy potrebnej k evidencii žiakov, zákonných zástupcov žiakov, registru riaditeľov, zamestnancov a hodnotenie zamestnancov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Predzmluvný a zmluvný vzťah
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Rada školy
 • Obecná školská rada
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Uchádzači o funkciu riaditeľa, fyzické osoby, ktoré sú riaditeľmi, fyzické osoby, ktoré sú zamestnancami školy, žiaci a ich zákonní zástupcovia

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • zamestnanci: osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, podpis, životopisné údaje, mzdové náležitosti a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
 • žiaci: osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania (poznámka: údaje týkajúce sa zdravia, ako osobitné kategórie môžu byť súčasťou životopisu, ak dotknutá osoba si tento údaj do životopisu uvedie)

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

42. OBECNÁ ŠKOLSKÁ RADA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Zriadenie, organizácia mestskej školskej rady a evidencia členov mestskej školskej rady, ako iniciatívneho a poradného samosprávneho orgánu, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Členovia obecnej školskej rady

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, príslušnosť k škole, údaj o tom, za koho je osoba v rade zvolená, podpis a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

43. RADA ŠKOLY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Ustanovenie a evidencia členov rady školy, ako iniciatívneho a poradného samosprávneho orgánu, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Členovia rady školy

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, príslušnosť k škole, údaj o tom, za koho je osoba v rade zvolená, podpis a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

44. ŠTATISTICKÉ VÝKAZY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Dieťa, žiak, poslucháč

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, škola / školské zariadenie
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

45. ÚDRŽBA ZELENE

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Výrub drevín a umiestnenie náhradnej výsadby

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré požiadajú o výrub drevín a umiestnenie náhradnej výsadby

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

46. OZNÁMENIA O NEZÁKONNE UMIESTNENOM ODPADE

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vybavovanie oznámení o nezákonne umiestnenom odpade

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
 • Orgán štátnej vodnej správy
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, iná fyzická osoba

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail a iné osobné údaje podľa osobitných predpisov na dosiahnutie účelu
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

47. SÚHLASY PRE MALÉ ZDROJE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vydávanie súhlasov k stavbám malých zdrojov znečistenia ovzdušia

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Okresný úrad
 • Účastník konania
 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré žiadajú o vydanie súhlasu (povolenia), účastníci konania

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, podpis, údaje súvisiace so stavbou malého zdroja znečistenia ovzdušia a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

48. STANOVISKÁ PODĽA STAVEBNÉHO ZÁKONA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vydávanie záväzných stanovísk podľa stavebného zákona

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktorých sa stanoviská týkajú

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, podpis, údaje súvisiace so stavbou malého zdroja znečistenia ovzdušia a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

49. VÝRUB A VÝSADBA CESTNEJ ZELENE

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vydávanie povolení na výrub a výsadbu cestnej zelene

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Okresný úrad
 • Účastník konania
 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, podpis, údaje súvisiace so stavbou malého zdroja znečistenia ovzdušia a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

50. URČENIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ NA MIESTNYCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vydávanie určenia dopravných značiek a dopravných zariadení, vrátane určenia vyhradeného parkovania

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Policajný zbor
 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú žiadateľmi

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, podpis, evidenčné číslo vozidla, iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

51. POVOLENIE PRIPOJENIA NA MIESTNU KOMUNIKÁCIU A ZARIADENIE ZJAZDU Z MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vydávanie povolení na pripojenie na miestnu komunikáciu a na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Okresný úrad
 • Účastník konania
 • Policajný zbor
 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú žiadateľmi

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

52. POVOLENIE ZVLÁŠTNEHO UŽÍVANIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vydávanie povolení zvláštneho užívania miestnej komunikácie

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Okresný úrad
 • Účastník konania
 • Policajný zbor
 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

53. POVOLENIE UZÁVIERKY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vydávanie povolení uzávierky miestnej komunikácie

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Okresný úrad
 • Účastník konania
 • Policajný zbor
 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré požiadali o povolenie a ktoré sú účastníkmi konania

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, tel. č., e-mail, podpis, iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

54. SPRÁVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom komunikácií

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Policajný zbor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré si uplatňujú právo na náhradu škody,
 • účastníci dopravnej nehody.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, tel. č., e-mail, podpis, evidenčné číslo vozidla, číslo občianskeho preukazu a vodičského preukazu, iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

55. DOZOR NAD MIESTNYMI KOMUNIKÁCIAMI

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Výkon kontrolnej činnosti nad miestnymi komunikáciami

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Okresný úrad
 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktorých sa kontrolná činnosť týka

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, podpis a iné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely kontrolnej činnosti, poskytnuté alebo zistené v priebehu kontrolnej činnosti
 • Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom dozornej činnosti alebo zistené v priebehu dozoru
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom dozornej činnosti alebo zistené v priebehu dozoru

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

56. STAVEBNÝ ÚRAD

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Konania v pôsobnosti stavebného úradu podľa stavebného zákona, vrátane kolaudačných konaní

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Okresný úrad
 • Audítor
 • Účastníci konania
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi konania

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, podpis a iné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely kontrolnej činnosti, poskytnuté alebo zistené v priebehu kontrolnej činnosti
 • Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom konania alebo zistené v priebehu konania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sú predmetom konania alebo zistené v priebehu konania
  hu dozoru

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

57. NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzická osoba, ktorá je držiteľom odpadu / poplatníkom

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, číslo občianskeho preukazu, tel. č., e-mail
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

58. PRIESTUPKY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Prejednávanie a objasňovanie priestupkov v pôsobnosti obce

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, iný osobitný zákon, ktorý ustanovuje pôsobnosť obce na úseku priestupkov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Ústredný organ štátnej správy vo veciach priestupkov
 • Audítor
 • Orgán oprávnený objasňovať priestupky a správny orgán oprávnený na prejednanie priestupku podľa osobitného zákona
 • Účastník
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzická osoba, ktorá je držiteľom odpadu / poplatníkom

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Fyzické osoby, ktoré sú účastníkmi priestupkov, ich objasňovania a priestupkového konania, zúčastnená osoba, svedok a iné fyzické osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú
 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa, štátna príslušnosť, údaj o doklade totožnosti, údaje týkajúce sa priestupku a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov vo vzťahu k údajom týkajúcim sa zdravia
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky vo vzťahu k údajom o priestupkovej činnosti

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

59. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vykonávanie činností na úseku územného plánovania podľa stavebného zákona

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Stavebný úrad
 • Okresný úrad
 • Audítor
 • Ministerstvo a iné dotknuté orgány štátnej správy
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktorých sa územné plánovanie týka

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis, údaje z katastra nehnuteľností a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

60. PREDAJ A ZÁMENA POZEMKOV A STAVIEB

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Predaj a zámena pozemkov a stavieb vo vlastníctve obce

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Predzmluvné a zmluvné vzťahy
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou kúpnej alebo zámennej zmluvy

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, stav, tel. č.,
  e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

61. ZMLUVNÉ VZŤAHY Z VECNÝCH BREMIEN

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Predzmluvné a zmluvné vzťahy
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou zmluvy o zriadení vecného bremena

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, stav, tel. č.,
  e-mail, číslo účtu, podpis a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

62. ČASOPIS

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Publikačná činnosť

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [§ 78 ods. 2]
Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Audítor
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • Fyzické osoby, ktorých sa časopis týka

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje súvisiace s tvorbou časopisu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, fotografia a iné osobné údaje nevyhnutné na účely časopisu
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia podľa čl. 32 ods. 1 Nariadenia, a to formou:

 • zabezpečenia trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania a služieb,
 • schopnosti včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu,
 • procesu pravidelného testovania posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: Obec Lakšárska Nová Ves
Sídlo: Lakšárska Nová Ves 90, 908 76 Lakšárska Nová Ves
IČO: 00309681
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Ing. Oľga Procházková
Telefónne číslo: 0903 170 004
Email: obec@laksarskanovaves.sk