icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre akcionárov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre ostatných obchodných partnerov a ich obchodných zástupcov a iné kategórie dotknutých osôb

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem uplatniť svoje práva

Aké sú Vaše práva?

  • Právo na prístup k OÚ
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo na obmedzenie spracúvania
  • Právo na prenosnosť
  • Právo namietať
  • Právo podať návrh

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä, nie však výlučne sú to zamestnanci a klienti. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa. Dotknutá osoba ste VY.

Aké máte práva?

Právo na prístup k osobným údajom

00000000

Právo na výmaz

00000000

Právo na opravu

00000000

Právo na prístup k osobným údajom

00000000

Právo na obmedzenie spracúvania

00000000

Právo na prenosnosť osobných údajov

00000000

Právo namietať

00000000

Právo podať návrh na začatie konania

00000000

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: ……………………….
Sídlo: PSČ Mesto
IČO: 00 210 501
Zapísaný v ORSR …………………………….

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: ……………………
Telefónne číslo: ……………………..
Email: …………………………