icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre iné

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre kamery

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre podujatia

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Informačná povinnosť pre podujatia

V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

 • na aké účely spracúvame osobné údaje
 • na akom právnom základe
 • aké sú kategórie príjemcov osobných údajov
 • aké sú lehoty uchovávania osobných údajov
 • kategórie dotknutých osôb
 • kategórie osobných údajov
 • informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
 • informácie o cezhraničnom prenose osobných údajov

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

1. SPRÁVA REGISTRATÚRY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Správa došlej a odoslanej pošty (správa registratúry).

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Ministerstvo vnútra SR, ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy,
 • audítor.

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

Odosielatelia a prijímatelia korešpondencie (fyzické osoby).

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje súvisiace so správou registratúry, vrátane doručovania do elektronickej schránky, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet korešpondencie / registratúrneho záznamu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu.
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania.
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

2. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Vybavovanie žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Nariadenie č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Úrad na ochranu osobných údajov SR,
 • Iný prevádzkovateľ pri oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením osobných údajov,
  ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

Fyzické osoby, ktoré si uplatnia svoje práva ako dotknuté osoby.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje súvisiace s vybavovaním žiadostí, ktorými si dotknuté osoby uplatnili svoje práva, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby.
 • Osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sa týkajú výkonu práv dotknutých osôb.
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky podľa čl. 10 nariadenia č. 2016/679 (GDPR) alebo § 17 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov môžu byť predmetom spracúvania, ak sa týkajú výkonu práv dotknutých osôb.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

3. PODUJATIA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Športové, kultúrne alebo iné podujatia (akcie) organizované a vykonávané v pôsobnosti obce.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

 • Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • Súhlas dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Neuskutočňuje sa, ak osobitný zákon neustanoví inak.
 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom, v prípade súhlasu 10 rokov odo dňa jeho získania.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

Návštevníci a iné fyzické osoby, ktorí sú na podujatiach.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, fotografia a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania.
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania.
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

4. FOTOGRAFIE

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Dotknuté osoby sa môžu podieľať na propagácii obce zverejnením fotografii, obrazového záznamu, obrazovo-zvukového záznamu z podujatí organizovaných obcou na rôznych propagačných materiáloch, obecnom časopise, sociálnych sieťach a webovom sídle obce.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

 • Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • Súhlas dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu osobné údaje môžeme zdieľať napr. súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi verejnej správy.
 • Audítor

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 

Podľa registratúrneho poriadku spolu s registratúrnym plánom, v prípade súhlasu 10 rokov odo dňa jeho získania.

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

Návštevníci a iné fyzické osoby, ktorí sa zúčastnili podujatia.

Aké sú kategórie osobných údajov?

 • Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, tel. č., e-mail, fotografia a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania.
 • Osobitné kategórie osobných údajov nie sú predmetom spracúvania.
 • Osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy, priestupky nie sú predmetom spracúvania.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

 Neuskutočňuje sa.

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Obec Lakšárska Nová Ves
Sídlo: Lakšárska Nová Ves 90, 908 76 Lakšárska Nová Ves
IČO: 00309681
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Ing. Oľga Procházková
Telefónne číslo: 0903 170 004
Email: obec@laksarskanovaves.sk