icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva?

icons8-law-50 (1)

Chcem uplatniť svoje práva

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - Registrácia zákazníka na eshope

Zakliknutím políčka  udeľujete prevádzkovateľovi MG GDPR, s.r.o., sídlo: Legionárska 14, Trenčín 911 01, slovenská republika, IČO: 52 438 996, zapísaný v OR SR OS Trenčín, odd: sro, vl. č.: 38632/R (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov:

  • pre účel: vytvorenia užívateľského konta na e-shope prevádzkovateľa, registrácie v evidencii zákazníkov a s tým spojeného zabezpečenia plnenia objednaných tovarov a služieb;
  • v rozsahu:, e-mailová adresa
  • na obdobie nevyhnutné na zabezpečenie uvedených služieb, resp. 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Bol/-a som informovaný/-á, že po uplynutí doby, na ktorú som tento súhlas udelil/-a, resp. po jeho odvolaní, budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Všetky mnou uvedené údaje sú správne.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

1) moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom 2) moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. 3) ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 4) v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 5) beriem na vedomie, že vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov a možnosti využitia technológii môže dôjsť k cezhraničnému spracúvaniu osobných údajov za podmienky zachovania všetkých ustanovení Nariadenia „GDPR. 6) beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

 

Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Toto právo môžem uplatniť e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomnej žiadosti doporučene s uvedením textu „GDPR“ na kontaktné údaje uvedené nižšie.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: MG GDPR, s.r.o.
Sídlo: Legionárska 14 911 01 Trenčín
IČO: 52 438 996
Zapísaný v ORSR Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 38632/R

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Ing. Peter Cigáň, konateľ
Telefónne číslo: 0903 710 777
Email: pcigan@gmail.com