icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zákazníkov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre spoločníkov a spoločnosti

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre kontaktný formulár

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre kamery

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Informačná povinnosť pre kamery

V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

 • na aké účely spracúvame osobné údaje
 • na akom právnom základe
 • aké sú kategórie príjemcov osobných údajov
 • aká je doba uchovávania osobných údajov
 • informácie o cezhraničnom prenose
 • kategórie dotknutých osôb
 • informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov

Ako dotknutá osoba máte niekoľko práv voči prevádzkovateľovi, konkrétne právo namietať podľa článku 21 GDPR, právo na prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR, právo na obmedzenie spracúvania za podmienok podľa čl. 18 GDPR, právo na vymazanie a zabudnutie za podmienok podľa čl. 17 GDPR a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PREVÁDZKOVATEĽA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

I. Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia a zaistenia dôkazu v prípade vzniku škody.

II. Poskytnutie záznamu orgánom činným v trestnom konaní, súdom a iným kompetentným orgánom ako dôkazného materiálu

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Právnym základom monitorovania je náš oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, spočívajúci v ochrane nášho majetku a majetku, života a zdravia iných osôb (ako je uvedené vyššie) a posilnení nášho postavenia v prípade uplatňovania si škody, alebo iných nárokov voči našej spoločnosti

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
 • Poisťovne
 • Policajný zbor
 • Poverení zamestnanci, vedenie družstva

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?

 • Osobné údaje obsiahnuté v kamerových záznamoch sú uchovávané na záznamovom zariadení po dobu 15 dní

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti
 • samotná verejnosť

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňuje sa

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: Invest – consult, s. r. o.
Sídlo: M.R.Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 43966691
Zapísaný v ORSR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 19800/R
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: Ing. Peter Smatana
Telefónne číslo: 0905 123 776
Email: real21smatana@gmail.com