icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre deti MŠ, žiakov ZŠ a pre ich zákonných zástupcov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre členov rady školy

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre podujatia

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre uchádzačov o zamestnanie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre iné subjekty

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Chcem si uplatniť svoje práva

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: Základná škola s materskou školou Modrý Kameň
Sídlo: Lipové nám. 296/28, 992 01 Modrý Kameň
IČO: 37831780
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej škole:
Meno: RNDr. Angelika Adamová
Telefónne číslo: 0903039874
Email: riaditel@zsmsmk.sk