icons8-prefab-house-50

Základné informácie

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre zamestnancov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre akcionárov

icons8-info-50

Informačná povinnosť pre ostatných obchodných partnerov a ich obchodných zástupcov a iné kategórie dotknutých osôb

icons8-person-50

Aké sú Vaše práva

icons8-law-50 (1)

Chcem si uplatniť svoje práva

Informačná povinnosť pre zamestnancov

V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

  • na aké účely spracúvame osobné údaje
  • na akom právnom základe
  • aké sú kategórie príjemcov osobných údajov
  • aká je doba uchovávania osobných údajov
  • informácie o cezhraničnom prenose
  • kategórie dotknutých osôb
  • informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

00000000

1. PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

00000000

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

00000000

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

00000000

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

00000000

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

00000000

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

00000000

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

00000000

2. EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

00000000

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

00000000

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

00000000

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

00000000

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

00000000

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

00000000

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

00000000

3. SPRÁVA REGISTRATÚRY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

00000000

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

00000000

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

00000000

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

00000000

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

00000000

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

00000000

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

00000000

4. PODNETY PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

00000000

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

00000000

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

00000000

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

00000000

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

00000000

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

00000000

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

00000000

5. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

00000000

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

00000000

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

00000000

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

00000000

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

00000000

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

00000000

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

00000000

6. PRÁVNE VZŤAHY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

00000000

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

00000000

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

00000000

V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? (uvedené lehoty sú po skončení pracovného pomeru)

00000000

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

00000000

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

00000000

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

00000000

Prevádzkovateľ
Obchodné meno: ……………………
Sídlo: …………………….
IČO: …………………………
Zapísaný v ORSR ……………………………..

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti:
Meno: ………………………..
Telefónne číslo: …………………………..
Email: ………………………………….